Fréttatilkynning á pdf. formi með 5 ára yfirliti

Árshlutareikningur jan-jún 2023 á pdf. formi

Afkoma á fyrri árshelmingi 2023

• Tekjur á fyrri árshelmingi 9.001 m.kr. og hækka um 9% milli ára
• 532 m.kr. hagnaður á fyrri árshelmingi ársins en 437 m.kr. hagnaður árið áður
• EBITDA afkoma var 1.068 m.kr. en 958 m.kr. árið áður
• Eigið fé 7.082 m.kr. í lok júní og eiginfjárhlutfall 54%

Árshlutareikningurinn samanstendur af árshlutareikningi Sláturfélags Suðurlands svf. og dótturfélögum þess, Reykjagarði hf. og Hollt og gott ehf.

Hagnaður samstæðu Sláturfélags Suðurlands á tímabilinu janúar til júní 2023 var 532 m.kr. Á sama tímabili árið áður var 437 m.kr. hagnaður. Eigið fé Sláturfélagsins er 7.082 m.kr. í lok júní.

Rekstrartekjur samstæðu Sláturfélags Suðurlands voru 9.001 m.kr. á fyrri árshelmingi ársins 2023, en 8.242 m.kr. á sama tíma árið áður og hækka því um rúm 9%. Aðrar tekjur voru 120 m.kr. en 43 m.kr. árið áður.

Vöru- og umbúðanotkun var 4.878 m.kr. en 4.470 m.kr. árið áður. Launakostnaður var 1.960 m.kr. og hækkaði um tæp 12%, annar rekstrarkostnaður var 1.216 m.kr. og hækkaði um rúm 10% og afskriftir voru 263 m.kr. og hækkuðu um rúm 10%. Rekstrarhagnaður án fjármunatekna og fjármagnsgjalda var 804 m.kr., en 718 m.kr. árið áður. Hagnaður fyrir fjármagnsgjöld og afskriftir (EBITDA) var 1.068 m.kr. en var 958 m.kr. á sama tíma í fyrra.

Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur voru 165 m.kr., en voru 181 m.kr., á sama tímabili í fyrra. Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga var jákvæð um 15 m.kr. Reiknaður tekjuskattur nam 122 m.kr., en 103 m.kr. árið áður. Hagnaður af rekstri tímabilsins var 532 m.kr. en 437 m.kr. á sama tímabili árið áður.

Veltufé frá rekstri án vaxta og skatta var 1.062 m.kr. á fyrri árshelmingi ársins 2023, samanborið við 951 m.kr. fyrir sama tímabil árið 2022. Heildareignir Sláturfélagsins 30. júní voru 13.015 m.kr. og eiginfjárhlutfall 54% en 51% árið áður. Veltufjárhlutfall var 2,9 á fyrri hluta ársins 2023, en 2,4 árið áður.

Fjárfest var í varanlegum rekstrarfjármunum á fyrri árshelmingi 2023 fyrir 245 m.kr. en 331 m.kr. á sama tímabili árið áður. Fjárfest var í fasteignum fyrir 64 m.kr. og vélbúnaði og bifreiðum fyrir 181 m.kr.

Samkvæmt samþykkt aðalfundar félagsins í mars 2023 var í aprílmánuði greiddur 19,34% arður af B-deild stofnsjóðs alls 35 m.kr. og reiknaðir 7,5% vextir á A-deild stofnsjóðs alls 28 m.kr.

Stjórn og forstjóri staðfestu árshlutareikning samstæðu Sláturfélagsins fyrir tímabilið 1. janúar – 30. júní 2023
með undirritun á stjórnarfundi í dag. Árshlutareikningur samstæðunnar er með könnunaráritun endurskoðenda.

Árshlutareikningurinn er aðgengilegur á heimasíðu SS: www.ss.is

Sláturfélagið er skráð á First North markaðinn hjá NASDAQ. Sláturfélagið birtir upplýsingar um afkomu á sex mánaða fresti. Ráðgert er að birta afkomu ársins 2023 þann 15. febrúar 2024.

Staða og horfur
Fjárhagsstaða Sláturfélagsins er traust með 54% eiginfjárhlutfall og veltufjárhlutfall 2,9. Langtímaskuldir í lok júní 2023 voru 2.774 m.kr. Næsta árs afborganir eru um 95 m.kr. en lán samstæðunnar eru til mjög langs tíma. Lausafjárstaða félagsins er einnig góð en handbært fé var í lok júní 938 m.kr.

Afkoma Sláturfélagsins batnar milli ára um 95 m.kr. Velta samstæðunnar jókst á milli ára um 9% eða 760 m.kr. Jákvæð áhrif á veltu má m.a. rekja til aukningar á ferðamönnum, sterkari stöðu í sölu kjötvara, innflutningi matvæla og búrekstrarvara til bænda.

Nokkur óvissa er framundan sem getur haft neikvæð áhrif á rekstur samstæðunnar á seinni árshelmingi. Hækkanir á rekstrarvöru, bæði innlendri sem erlendri, hafa verið umtalsverðar á árinu en gert er ráð fyrir að það hægist á þeirri þróun. Gengisstyrking krónu hefur einnig haft jákvæð áhrif. Afurðaverð sauðfjár mun hins vegar taka hækkunum í haust og áhrif af kjarasamningum sem framundan eru geta orðið framleiðslufyrirtækjum þung.

Sala á lambakjöti hefur gengið vel á árinu og birgðastaða í upphafi sláturtíðar verður í sögulegu lágmarki. Aukinn innflutningur á kjöti hefur hins vegar neikvæð áhrif á afkomu afurðafélaga og dregur úr framleiðslu innanlands en 1,5% samdráttur var milli ára í kjötframleiðslu innanlands. Áfram verður unnið að því að aðlaga rekstur samstæðunnar að breyttu rekstrarumhverfi, m.a. með því að leggja áherslu á sérstöðu og gæði innlendrar framleiðslu.

Staða lykilvörumerkja félagsins í matvælaiðnaði er sterk og ímynd félagsins góð á markaði sem rennir stoðum undir frekari uppbyggingu á markaðsstöðu á komandi árum. Aukin vélvæðing og öflug vöruþróun hefur styrkt grundvöll félagsins sem leiðandi aðila á kjötmarkaði. Samt sem áður er reiknað með erfiðum aðstæðum á kjötmarkaði á næstu árum vegna hækkana á hrávöru til landbúnaðarframleiðslu og aukningu í innflutningi kjötvara en um 25% af nautgripa- og svínakjöti sem nú er selt á landsvísu er flutt inn.

Matvöruhluti innflutningsdeildar hefur styrkt stöðu sína á markaði með nýjum vöruflokkum sem ganga vel. Búvöruhluti innflutningsdeildar hefur byggst upp á undanförnum árum og er að þjónusta bændur með allar helstu rekstrarvörur. Áfram verða nýtt tækifæri til frekari vaxtar. Jákvætt er að verð á áburði til bænda á erlendum mörkuðum hefur lækkað frá fyrra ári. Samt sem áður er nokkur óvissa um verðþróun helstu rekstrarvara á næstu misserum sem getur haft neikvæð áhrif á framleiðslukostnað landbúnaðarvara.

Fjárhagsdagatal
15. febrúar 2024              Ársuppgjör 2023
15. mars 2024                 Aðalfundur 2023
22. ágúst 2024                Árshlutauppgjör jan-jún 2024
18. febrúar 2025             Ársuppgjör 2024
21. mars 2025                Aðalfundur vegna ársins 2024

Frekari upplýsingar veita:

Steinþór Skúlason, forstjóri í síma 575 6000 – steinthor@ss.is

Hjalti H. Hjaltason, fjármálastjóri í síma 575 6000 – hjalti@ss.is