Fréttatilkynning á pdf. formi með 5 ára yfirliti

Árshlutareikningur jan-jún 2021 á pdf. formi

Afkoma á fyrri árshelmingi 2021

• Tekjur á fyrri árshelmingi 6.563 m.kr. og hækka um 9% milli ára.
• 129 m.kr. hagnaður á fyrri árshelmingi ársins en 21 m.kr. tap árið áður.
• EBITDA afkoma var 539 m.kr. en 298 m.kr. árið áður.
• Eigið fé 5.219 m.kr. í lok júní og eiginfjárhlutfall 48%.

Árshlutareikningurinn samanstendur af árshlutareikningi Sláturfélags Suðurlands svf. og dótturfélögum þess, Reykjagarði hf. og Hollt og gott ehf.

Hagnaður samstæðu Sláturfélags Suðurlands á tímabilinu janúar til júní 2021 var 129 m.kr. Á sama tímabili árið áður var 21 m.kr. tap. Eigið fé Sláturfélagsins er 5.219 m.kr. í lok júní.

Rekstrartekjur samstæðu Sláturfélags Suðurlands voru 6.563 m.kr. á fyrri árshelmingi ársins 2021, en 6.013 m.kr. á sama tíma árið áður og hækka því um rúm 9%. Aðrar tekjur voru 49 m.kr. en 44 m.kr. árið áður.

Vöru- og umbúðanotkun var 3.479 m.kr. en 3.133 m.kr. árið áður. Launakostnaður var 1.632 m.kr. og lækkaði um tæpt 1%, annar rekstrarkostnaður var 961 m.kr. og lækkaði um tæp 2% og afskriftir voru 239 m.kr. og lækka um tæp 2%. Rekstrarhagnaður án fjármunatekna og fjármagnsgjalda var 299 m.kr., en 55 m.kr. árið áður. Hagnaður fyrir fjármagnsgjöld og afskriftir (EBITDA) var 539 m.kr. en var 298 m.kr. á sama tíma í fyrra.

Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur voru 143 m.kr., en voru 88 m.kr., á sama tímabili í fyrra. Reiknaður tekjuskattur nam 31 m.kr. til gjalda, en 9 m.kr. til tekna árið áður. Hagnaður af rekstri tímabilsins var 129 m.kr. en 21 m.kr. tap á sama tímabili árið áður.

Veltufé frá rekstri án vaxta og skatta var 523 m.kr. á fyrri árshelmingi ársins 2021, samanborið við 297 m.kr. fyrir sama tímabil árið 2020. Heildareignir Sláturfélagsins 30. júní voru 10.772 m.kr. og eiginfjárhlutfall 48% en 52% árið áður. Veltufjárhlutfall var 2,2 á fyrri hluta ársins 2021, en 2,0 árið áður.

Fjárfest var í varanlegum rekstarfjármunum á fyrri árshelmingi 2021 fyrir 125 m.kr. en 244 m.kr. á sama tímabili árið áður. Fjárfest var í fasteignum fyrir 9 m.kr. og vélbúnaði og bifreiðum fyrir 116 m.kr.

Samkvæmt samþykkt aðalfundar félagsins í mars 2021 var ekki greiddur arður af B-deild stofnsjóðs og ekki reiknaðir vextir á A-deild stofnsjóðs.

Stjórn og forstjóri staðfestu árshlutareikning samstæðu Sláturfélagsins fyrir tímabilið 1. janúar – 30. júní 2021
með undirritun á stjórnarfundi í dag. Árshlutareikningur samstæðunnar er með könnunaráritun endurskoðenda.

Sláturfélagið er skráð á First North markaðinn hjá NASDAQ. Sláturfélagið birtir upplýsingar um afkomu á sex mánaða fresti. Ráðgert er að birta afkomu ársins 2021 þann 17. febrúar 2022.

Staða og horfur
Fjárhagsstaða Sláturfélagsins er traust með 48% eiginfjárhlutfall og veltufjárhlutfall 2,2. Langtímaskuldir í lok júní 2021 voru 2.637 m.kr. Næsta árs afborganir eru um 102 m.kr. en lán samstæðunnar eru til langs tíma. Í ágúst var lokið við endurfjármögnun móðurfélagsins en tekin voru ný lán til 30 ára og eldri lán greidd upp. Vaxtakjör eru umtalsvert betri sem hefur jákvæð áhrif á vaxtakostnað félagsins á komandi árum.

Afkoma Sláturfélagsins batnar milli ára. Neikvæð áhrif af COVID-19 koma einkum fram í afurða- og matvælahluta samstæðunnar en samdráttur í innlendri kjötsölu milli ára var um 4% á landsvísu. Gert er ráð fyrir að neikvæðra áhrifa af COVID-19 muni áfram gæta á árinu og því næsta hið minnsta.

Innflutningur á kjöti og samdráttur í kjötsölu hefur haft neikvæð áhrif á afkomu afurðafélaga. Áfram verður unnið að því að aðlaga rekstur samstæðunnar að breyttu rekstrarumhverfi, m.a. með því að leggja áherslu á sérstöðu og gæði innlendrar framleiðslu.

Staða lykilvörumerkja félagsins í matvælaiðnaði er sterk og ímynd félagsins góð á markaði sem rennir stoðum undir frekari uppbyggingu á markaðsstöðu á komandi árum. Aukin vélvæðing og öflug vöruþróun hefur styrkt grundvöll félagsins sem leiðandi aðila á kjötmarkaði. Samt sem áður er reiknað með erfiðum aðstæðum á kjötmarkaði á næstu árum. Einnig er erfitt að meta nú hversu lengi neikvæð áhrif af COVID-19 muni vara.

Matvöruhluti innflutningsdeildar hefur styrkt stöðu sína á markaði með nýjum vöruflokkum sem ganga vel. Búvöruhluti innflutningsdeildar hefur byggst upp á undanförnum árum og er að þjónusta bændur með allar helstu rekstrarvörur. Áfram verða nýtt tækifæri til frekari vaxtar.

Fjárhagsdagatal
Júlí – desember 2021 uppgjör          17. febrúar 2022
Aðalfundur 2022                               18. mars 2022

Frekari upplýsingar veita:

Steinþór Skúlason, forstjóri í síma 575 6000 – steinthor@ss.is

Hjalti H. Hjaltason, fjármálastjóri í síma 575 6000 – hjalti@ss.is