Afkoma á fyrri árshelmingi 2020

Fréttatilkynning á pdf. formi með 5 ára yfirliti

Árshlutareikningur jan-jún 2020 á pdf. formi

Afkoma á fyrri árshelmingi 2020

• Tekjur á fyrri árshelmingi 5.891 m.kr. og lækka um 2% milli ára.
• 21 m.kr. tap á fyrri árshelmingi ársins en 57 m.kr. hagnaður árið áður.
• EBITDA afkoma var 298 m.kr. en 406 m.kr. árið áður.
• Eigið fé 5.285 m.kr. í lok júní og eiginfjárhlutfall 52%.

Árshlutareikningurinn samanstendur af árshlutareikningi Sláturfélags Suðurlands svf. og dótturfélögum þess, Reykjagarði hf. og Hollt og gott ehf.

Tap samstæðu Sláturfélags Suðurlands á tímabilinu janúar til júní 2020 var 21 m.kr. Á sama tímabili árið áður var 57 m.kr. hagnaður. Eigið fé Sláturfélagsins er 5.285 m.kr. í lok júní.

Rekstrartekjur samstæðu Sláturfélags Suðurlands voru 5.891 m.kr. á fyrri árshelmingi ársins 2020, en 6.009 m.kr. á sama tíma árið áður og lækka því um 2%. Aðrar tekjur voru 166 m.kr. en 160 m.kr. árið áður.

Vöru- og umbúðanotkun var 3.133 m.kr. en 3.110 m.kr. árið áður. Launakostnaður var 1.647 m.kr. og hækkaði um tæpt 1%, annar rekstrarkostnaður var 979 m.kr. og lækkaði um tæp 4% og afskriftir voru 244 m.kr. og hækka um tæp 4%. Rekstrarhagnaður án fjármunatekna og fjármagnsgjalda var 55 m.kr., en 171 m.kr. árið áður. Hagnaður fyrir fjármagnsgjöld og afskriftir (EBITDA) var 298 m.kr. en var 406 m.kr. á sama tíma í fyrra.

Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur voru 88 m.kr., en voru 109 m.kr., á sama tímabili í fyrra. Reiknaður tekjuskattur nam 9 m.kr. til tekna, en 5 m.kr. til gjalda árið áður. Tap af rekstri tímabilsins var 21 m.kr. en 57 m.kr. hagnaður á sama tímabili árið áður. COVID-19 hafði víðtæk neikvæð áhrif á afkomu félagsins á árinu með samdrætti í tekjum og auknum kostnaði.

Veltufé frá rekstri án vaxta og skatta var 297 m.kr. á fyrri árshelmingi ársins 2020, samanborið við 398 m.kr. fyrir sama tímabil árið 2019. Heildareignir Sláturfélagsins 30. júní voru 10.126 m.kr. og eiginfjárhlutfall 52% óbreytt frá fyrra ári. Veltufjárhlutfall var 2,0 á fyrri hluta ársins 2020, en 1,9 árið áður.

Fjárfest var í varanlegum rekstarfjármunum á fyrri árshelmingi 2020 fyrir 244 m.kr. en 193 m.kr. á sama tímabili árið áður. Fjárfest var í fasteignum fyrir 54 m.kr. og vélbúnaði og bifreiðum fyrir 190 m.kr.

Samkvæmt samþykkt aðalfundar félagsins í mars 2019 var í aprílmánuði greiddur 12,66% arður af B-deild stofnsjóðs alls 23 m.kr. og reiknaðir 3% vextir á A-deild stofnsjóðs alls 10 m.kr.

Stjórn og forstjóri staðfestu árshlutareikning samstæðu Sláturfélagsins fyrir tímabilið 1. janúar – 30. júní 2020
með undirritun á stjórnarfundi í dag. Árshlutareikningur samstæðunnar er með könnunaráritun endurskoðenda.

Sláturfélagið er skráð á First North markaðinn hjá NASDAQ OMX. Sláturfélagið birtir upplýsingar um afkomu á sex mánaða fresti. Ráðgert er að birta afkomu ársins 2020 þann 18. febrúar 2021.

Staða og horfur
Fjárhagsstaða Sláturfélagsins er traust með 52% eiginfjárhlutfall og veltufjárhlutfall 2,0. Langtímaskuldir í lok júní 2020 voru 2.048 m.kr. Næsta árs afborganir eru um 97 m.kr. en lán samstæðunnar eru til langs tíma.

Afkoma Sláturfélagsins versnaði milli ára, fyrst og fremst vegna neikvæðra áhrifa af COVID-19 sem komu fram í lækkun tekna vegna fækkunar á erlendum ferðamönnum og samdráttar i veitingageiranum og kostnaðarauka vegna aðgerða sem gripið var til m.a. vegna sóttvarna.

Innflutningur á kjöti hefur haft neikvæð áhrif á innlenda kjötframleiðslu og afkomu afurðafélaga. Áfram verður unnið að því að aðlaga rekstur samstæðunnar að breyttu rekstrarumhverfi, m.a. með því að leggja áherslu á sérstöðu og gæði innlendrar framleiðslu.

Staða lykilvörumerkja félagsins í matvælaiðnaði er sterk og ímynd félagsins góð á markaði sem rennir stoðum undir frekari uppbyggingu á markaðsstöðu á komandi árum. Aukin vélvæðing og öflug vöruþróun hefur styrkt grundvöll félagsins sem leiðandi aðila á kjötmarkaði. Samt sem áður er reiknað með erfiðum aðstæðum á kjötmarkaði á næstu árum. Einnig er erfitt að meta nú hversu lengi neikvæð áhrif af COVID-19 munu vara.

Matvöruhluti innflutningsdeildar hefur styrkt stöðu sína á markaði með nýjum vöruflokkum sem ganga vel. Búvöruhluti innflutningsdeildar hefur byggst upp á undanförnum árum og er að þjónusta bændur með allar helstu rekstrarvörur.

Fjárhagsdagatal
Júlí – desember 2020 uppgjör 18. febrúar 2021
Aðalfundur 2021 19. mars 2021

Frekari upplýsingar veita:

Steinþór Skúlason, forstjóri í síma 575 6000 – steinthor@ss.is

Hjalti H. Hjaltason, fjármálastjóri í síma 575 6000 – hjalti@ss.is

 

Niðurstöður aðalfundar 12. júní 2020

Niðurstöður aðalfundar Sláturfélags Suðurlands svf.   Hér á PDF formi

Aðalfundur Sláturfélags Suðurlands var haldinn föstudaginn 12. júní 2020 kl. 15:00 að Goðalandi, Fljótshlíð.

1. Ársreikningur
Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins vegna ársins 2019.

2. Tillaga stjórnar um vexti af stofnsjóði og greiðslu arðs samþykkt
Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf. leggur til við aðalfund að greiddur verði 12,66% arður af B-deild stofnsjóðs þar af er verðbótaþáttur 2,66% skv. 1. mgr. 14. gr. samþykkta félagsins, alls kr. 22.797.411,- eða 0,13 kr. á hvern útgefin hlut. Jafnframt að reiknaðir verði 3,0% vextir á höfuðstól inneigna í A-deild stofnsjóðs, alls kr. 10.642.637,- Arðleysisdagur er 15. júní og arðréttindadagur er 16. júní. Greiðsludagur arðs er 24. júní n.k.

3. Tillaga stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins samþykkt
Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf. leggur til við aðalfund að gætt sé kynjahlutfalls í varastjórn og óheimilt sé að tilnefna fólk til aðalstjórnarstarfa sem ekki er á auglýstum framboðslista allt þar til sjálf kosningin fer fram.

Breytingar sem lagðar eru til á 27. gr. eru undirstrikaðar og með rauðu letri:

27. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð fimm aðalmönnum og fimm varamönnum. Skulu þeir kosnir á aðalfundi úr hópi félagsmanna til eins árs í senn. Í aðal– og varastjórn skal hlutfall hvors kyns fyrir sig ekki vera lægra en 40%.

Stjórn skal auglýsa með opinberum hætti eftir framboðum til stjórnar og varastjórnar með lok framboðsfrests þremur vikum fyrir félagsfund þar sem stjórnarkjör fer fram. Stjórn skal tilkynna aðalfundarfulltrúum með auglýsingu eða dreifibréfi (rafpósti) um hverjir eru frambjóðendur til stjórnar og varastjórnar ekki síðar en tveimur vikum fyrir félagsfund þar sem stjórnarkjörið fer fram. Á félagsfundi þar sem stjórnarkjör er á dagskrá, er ávallt heimilt að tilnefna fólk til varastjórnarstarfa sem ekki er á auglýstum framboðslista allt þar til sjálf kosningin fer fram.

Allir aðalstjórnarmenn skulu kosnir á sama tíma og varastjórnarmenn með sama hætti eftir að kjöri aðalstjórnar er lokið. Hver fulltrúi á félagsfundi þar sem stjórnarkjör fer fram getur greitt einum til fimm frambjóðendum til stjórnar atkvæði sitt. Þeir stjórnarmenn sem flest atkvæði hljóta skulu réttkjörnir til stjórnarstarfa næsta kjörtímabil með þeirri undantekningu þó, að skili kosningin ekki réttum hlutföllum hvors kyns fyrir sig í aðal– og varastjórn til samræmis við ákvæði 1. mgr., þá skulu atkvæðaflestu frambjóðendur til aðal– og varastjórnar af gagnstæðu kyni sem hallar á við stjórnarkjörið, taka sæti í stjórn, einn eða tveir, eins og nauðsynlegt er til að lögmætu hlutfalli milli kynjanna verði náð, og þar með víkja þeim frambjóðendum til aðal– og varastjórnar af gagnstæðu kyni sem þó hafa hlotið fleiri atkvæði við stjórnarkjörið.

Ef aðalmaður deyr, gengur úr félaginu eða víkur úr stjórninni á löglegan hátt, áður en kjörtíminn er liðinn, tekur sá varamaður sæti til fulls í hans stað sem flest atkvæði fékk í kjöri varastjórnar þó þannig að lögmætu hlutfalli kynjanna sé haldið. Enginn félagsmaður getur skorast undan kosningu í stjórn félagsins, nema um jafnmörg ár og hann hefur næst áður verið í stjórninni og með samþykki hans má endurkjósa hann í stjórn.

Félagsstjórnin velur árlega formann og varaformann úr sínum flokki.

4. Kosning stjórnar
Stjórn félagsins eftir kosningar skipa eftirtaldir:

Aðalmenn:
Hallfreður Vilhjálmsson, formaður, kt. 031259-4449
Kristinn Jónsson, varaformaður, kt. 020460-3939
Ingibjörg Daníelsdóttir, ritari, kt. 081254-5329
Guðrún S. Magnúsdóttir, kt. 270875-5729
Sverrir Gíslason, kt. 060469-4319

Til vara:
Guðmundur H. Davíðsson, kt. 020659-2119
Gunnar Sigurjónsson, kt. 170166-3299
Lilja Guðrún Eyþórsdóttir, kt. 260864-5489
Oddný Steina Valsdóttir, kt. 020480-4919
Þorsteinn Logi Einarsson, kt. 221082-5169

5. Kosning skoðunarmanna og endurskoðenda
Löggiltur endurskoðandi:
Deloitte hf., Smáratorgi 3, 201 Kópavogur

Skoðunarmenn:
Aðalmenn:
Esther Guðjónsdóttir, kt. 010366-5509
Jónas Erlendsson, kt. 230263-7369

Varaskoðunarmenn:
Finnur Pétursson, kt. 260662-2609
Ragnar Lárusson, kt. 141057-4569

6. Laun stjórnar og skoðunarmanna
Stjórnarformaður kr. 1.297.000,- á ári.
Meðstjórnendur kr. 648.000,- á ári.
Skoðunarmenn kr. 170.000,- á ári.
Endurskoðunarnefnd(stjórnarmaður) kr. 170.000,- á ári.

Framboð til stjórnar og varastjórnar Sláturfélags Suðurlands svf. á aðalfundi 12. júní 2020

Framboð til stjórnar og varastjórnar Sláturfélags Suðurlands svf. á aðalfundi 12. júní 2020.

Framboð til stjórnar og varastjórnar skal hafa borist skriflega í hendur stjórnarinnar eigi síðar en þremur vikum fyrir aðalfund í samræmi við 2. mgr. 27. gr. samþykkta félagsins. Framboð hefur borist innan tilskilins frests frá eftirtöldum aðilum:

Til setu í aðalstjórn
Guðrún S. Magnúsdóttir, Bræðratungu, 801 Selfossi
Hallfreður Vilhjálmsson, Kambshóli II, 301 Akranesi
Ingibjörg Daníelsdóttir, Fróðastöðum, 320 Reykholti
Kristinn Jónsson, Staðarbakka, 861 Hvolsvelli
Sverrir Gíslason, Kirkjubæjarklaustur 2, 880 Kirkjubæjarklaustri

Til setu í varastjórn
Guðmundur H. Davíðsson, Miðdal, 270 Mosfellsbæ
Guðmundur Ó. Helgason, Lambhaga, 851 Hellu
Gunnar Sigurjónsson, Litla-Hofi, 785 Öræfi
Lilja Guðrún Eyþórsdóttir, Vestri-Reynir, 301 Akranesi
Oddný Steina Valsdóttir, Butru, 861 Hvolsvelli
Þorsteinn Logi Einarsson, Egilsstaðakoti, 801 Selfossi

Aðalfundur Sláturfélags Suðurlands verður haldinn 12. júní 2020 að Goðalandi, Fljótshlíð kl. 15:00.

Aðalfundur SS framboð til stjórnar og varastjórnar 2020

Aðalfundur Sláturfélags Suðurlands svf. verður haldinn föstudaginn 12. júní 2020

Auglýsing aðalfundar SS

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund á pdf. formi

Aðalfundur Sláturfélags Suðurlands svf. verður haldinn föstudaginn 12. júní 2020 á Goðalandi Fljótshlíð og hefst kl. 15:00

Dagskrá:

1. Setning aðalfundar, kosning starfsmanna fundarins og könnun á mætingu fulltrúa.
2. Skýrsla stjórnar félagsins.
3. Starfsemi félagsins á liðnu ári.
4. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skýrður.
5. Skýrsla skoðunarmanna.
6. Tillaga stjórnar um vexti af stofnsjóði og greiðslu arðs.
7. Umræður um skýrslu stjórnar, skýrslu um starfsemi félagsins, ársreikning og tillögu um vexti og arð af stofnsjóði.
8. Afgreiðsla ársreiknings og tillagna um vexti og arð af stofnsjóði.
9. Tillaga stjórnar um breytingar á 27. gr. samþykkta félagsins.
10. Kosin stjórn félagsins.
11. Kosning endurskoðenda og skoðunarmanna.
12. Ákvörðun um þóknun stjórnar, skoðunarmanna og greiðslur til fulltrúa.
13. Umræður og atkvæðagreiðsla um önnur mál, löglega upp borin.

Tillögur frá félagsaðilum sem bera á fram á aðalfundi þurfa að vera komnar skriflega í hendur stjórnarinnar eigi síðar en 14 dögum fyrir aðalfund. Framboð til stjórnar og varastjórnar skal hafa borist skriflega í hendur stjórnarinnar eigi síðar en þremur vikum fyrir aðalfund í samræmi við 2. mgr. 27. gr. samþykkta félagsins.

Tillögur:

Liður 6 í dagskrá: Tillaga stjórnar um vexti af stofnsjóði og greiðslu arðs.
Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf. leggur til við aðalfund að greiddur verði 12,66% arður af B-deild stofnsjóðs þar af er verðbótaþáttur 2,66% skv. 1. mgr. 14. gr. samþykkta félagsins, alls kr. 22.797.411,- eða 0,13 kr. á hvern útgefin hlut. Jafnframt að reiknaðir verði 3,0% vextir á höfuðstól inneigna í A-deild stofnsjóðs, alls kr. 10.642.637,- Arðleysisdagur er 15. júní og arðréttindadagur er 16. júní. Greiðsludagur arðs er 24. júní n.k.

Liður 9 í dagskrá: Tillaga stjórnar um breytingar á 27. gr. samþykkta félagsins.
Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf. leggur til við aðalfund að gætt sé kynjahlutfalls í varastjórn og óheimilt sé að tilnefna fólk til aðalstjórnarstarfa sem ekki er á auglýstum framboðslista allt þar til sjálf kosningin fer fram.

Breytingar sem lagðar eru til á 27. gr. eru undirstrikaðar og með rauðu letri:

27. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð fimm aðalmönnum og fimm varamönnum. Skulu þeir kosnir á aðalfundi úr hópi félagsmanna til eins árs í senn. Í aðal– og varastjórn skal hlutfall hvors kyns fyrir sig ekki vera lægra en 40%.

Stjórn skal auglýsa með opinberum hætti eftir framboðum til stjórnar og varastjórnar með lok framboðsfrests þremur vikum fyrir félagsfund þar sem stjórnarkjör fer fram. Stjórn skal tilkynna aðalfundarfulltrúum með auglýsingu eða dreifibréfi (rafpósti) um hverjir eru frambjóðendur til stjórnar og varastjórnar ekki síðar en tveimur vikum fyrir félagsfund þar sem stjórnarkjörið fer fram. Á félagsfundi þar sem stjórnarkjör er á dagskrá, er ávallt heimilt að tilnefna fólk til varastjórnarstarfa sem ekki er á auglýstum framboðslista allt þar til sjálf kosningin fer fram.

Allir aðalstjórnarmenn skulu kosnir á sama tíma og varastjórnarmenn með sama hætti eftir að kjöri aðalstjórnar er lokið. Hver fulltrúi á félagsfundi þar sem stjórnarkjör fer fram getur greitt einum til fimm frambjóðendum til stjórnar atkvæði sitt. Þeir stjórnarmenn sem flest atkvæði hljóta skulu réttkjörnir til stjórnarstarfa næsta kjörtímabil með þeirri undantekningu þó, að skili kosningin ekki réttum hlutföllum hvors kyns fyrir sig í aðal– og varastjórn til samræmis við ákvæði 1. mgr., þá skulu atkvæðaflestu frambjóðendur til aðal– og varastjórnar af gagnstæðu kyni sem hallar á við stjórnarkjörið, taka sæti í stjórn, einn eða tveir, eins og nauðsynlegt er til að lögmætu hlutfalli milli kynjanna verði náð, og þar með víkja þeim frambjóðendum til aðal– og varastjórnar af gagnstæðu kyni sem þó hafa hlotið fleiri atkvæði við stjórnarkjörið.

Ef aðalmaður deyr, gengur úr félaginu eða víkur úr stjórninni á löglegan hátt, áður en kjörtíminn er liðinn, tekur sá varamaður sæti til fulls í hans stað sem flest atkvæði fékk í kjöri varastjórnar þó þannig að lögmætu hlutfalli kynjanna sé haldið. Enginn félagsmaður getur skorast undan kosningu í stjórn félagsins, nema um jafnmörg ár og hann hefur næst áður verið í stjórninni og með samþykki hans má endurkjósa hann í stjórn.

Félagsstjórnin velur árlega formann og varaformann úr sínum flokki.

Reykjavík, 19. maí 2020.

Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf.

Rafræn skráning 20. apríl 2020

Öll hlutabréf í B-deild stofnsjóðs Sláturfélags Suðurlands svf. hafa verið tekin til rafrænnar skráningar í kerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. í dag 20. apríl 2020. Frá þeim tíma eru hin áþreifanlegu hlutabréf í félaginu ógild.

Að lokinni rafrænni skráningu geta hluthafar nálgast hluti sína sem og arð með því að fela reikningsstofnun sem gert hefur aðildarsamning við Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. umsjón með eignarhlut sínum í félaginu og stofna vörslureikning. Arður verður framvegis einungis greiddur út í gegnum kerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf.

Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf.